TH | EN

หัวข้อเรื่อง : ชสอ. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        โดยผู้สนใจสามารถติดต่อเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 
 
ประกาศสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2566
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 08 ก.ย. 2566
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM