TH | EN

 

หลักเกณฑ์การรับสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


1. มีเอกสารต่อไปนี้ครบถ้วน
  1.1 กรอกใบสมัครตามแบบที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด
1.2 สำเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ชุด
1.3 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่มีมติให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก 1 ชุด
1.4 ข้อบังคับของสหกรณ์ 1 เล่ม
1.5 รายงานฐานะการเงิน หรืองบทดลองเดือนสุดท้ายก่อนสมัครเป็นสมาชิก
2. เมื่อสหกรณ์ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิก สหกรณ์ต้องดำเนินการดังนี้
2.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300.- บาท
2.2 ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 500.- บาท)
3. สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุ้นรายปี ให้ครบตามเกณฑ์ถือหุ้น
  กล่าวคือ สองหุ้นทุกๆ จำนวนทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์สมาชิกหนึ่งล้านบาท
(หรือ 0.1% ของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์สมาชิก)

Download ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM