TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5116511651165116
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3567455735674557356745573567455735674557356745573567455735674557

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> บริการของ FSCT -> บริการเงินกู้
 
 
 


บริการเงินกู้สำหรับสหกรณ์สมาชิก
เป็นหนึ่งในบริการที่จัดให้มีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิกในการรักษาสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์บริการเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิก ประการสำคัญคือ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 
 
 


     
 
สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปลายปีมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทำธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งยินดีและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน
 
             

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ.

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.

โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์

      --------------------------------------------

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก

โครงการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่อง

เงินกู้โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (เฉพาะสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน) ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
มี เฉลี่ยคืน ไม่มี เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะสั้น 3.40 3.30
  เงินกู้ระยะปานกลาง 3.92 3.80
  เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไม่มี 3.59
  โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ 4.12 4.00
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่มี 3.59
  เงินกู้ระยะยาว 4.02 3.90
  เงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 4.00 ไม่มี
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 4.07 3.95
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ. ไม่มี 3.80
ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 ปิดบริการ
 ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
มี เฉลี่ยคืน ไม่มี เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.30
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 2   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.45
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.60
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 3   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.20
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 4   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.25
  เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น   (ปิดบริการ) 3.87 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท
   (ปิดบริการ)
ไม่มี 3.75
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์    (ปิดบริการ) 4.12 ไม่มี
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่  (ปิดบริการ) 4.12 4.00
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 1  (ปิดบริการ) ไม่มี 3.50
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น(อื่นๆ)  (ปิดบริการ) 4.38 ไม่มี
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น(PN)
   (ปิดบริการ)
ไม่มี 4.20
ไม่มี 4.35
ไม่มี 4.50
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 1  (ปิดบริการ) ไม่มี 3.95
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 2 เพื่อการรวมหนี้ ชสอ.   (ปิดบริการ) ไม่มี 4.00


คำขอกู้เงิน (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. 1ชุด สหกรณ์เก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุด)

รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. 1ชุด สหกรณ์เก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุด)

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (จัดพิมพ์ 1 ชุด ส่งให้ ชสอ.) ชสอ. จะถ่ายเอกสารให้ท่าน

    1 ชุด ภายหลัง

สัญญาค้ำประกันเงินกู้ (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. ทั้ง 2ชุดพร้อมแนบสำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันคนละ 1 ชุดโดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองและ ชสอ.จะส่งคืนสหกรณ์ภายหลัง 1 ชุด)

บันทึกข้อตกลงให้ความยินยอมผู้ค้ำประกันเงินกู้


ตัวอย่าง : คำขอกู้เงิน

ตัวอย่าง : รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์

ตัวอย่าง : บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์

ตัวอย่าง : สัญญาค้ำประกันเงินกู้

ตัวอย่าง : บันทึกให้ความยินยอมผู้ค้ำประกัน

 

แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์

แบบกรอกข้อมูลสรุปหนี้สินจากการกู้ยืม

   

 

หมายเหตุ

อัพเดทโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC สำหรับการใช้งาน

ท่านสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่นี่ -->

>> ดาวน์โหลด Font ภาษาไทย <<


หากมีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งภาษาไทยก่อน >>ดาวน์โหลดภาษาไทยฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM