TH | EN

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> บริการของ FSCT -> บริการเงินกู้
 
 
 


บริการเงินกู้สำหรับสหกรณ์สมาชิก
เป็นหนึ่งในบริการที่จัดให้มีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิกในการรักษาสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์บริการเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิก ประการสำคัญคือ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 
 
 


     
 
สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปลายปีมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทำธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งยินดีและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน
 
             

เงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 2 new

เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 10 new

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.

โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์

โครงการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่อง

เงินกู้โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ
(เฉพาะสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน)

 ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย(เดิม) อัตราดอกเบี้ย(ใหม่)
มี เฉลี่ยคืน ไม่มี เฉลี่ยคืน มี เฉลี่ยคืน ไม่มี เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 2 - - 3.00 2.90
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 10 - - 3.30 3.20
ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ - 3.59 - 2.70
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะสั้น 3.40 3.30 3.20 3.10
  เงินกู้ระยะปานกลาง 3.92 3.80 3.72 3.60
  โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ 4.12 4.00 คงเดิม 4.12 คงเดิม 4.00
  เงินกู้ระยะยาว 4.02 3.90 3.82 3.70
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 4.07 3.95 คงเดิม 4.07 คงเดิม 3.95
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 ปิดบริการ
 ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
มี เฉลี่ยคืน ไม่มี เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.60
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 4   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.30


ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย(เดิม) อัตราดอกเบี้ย(ใหม่)
มี เฉลี่ยคืน ไม่มี เฉลี่ยคืน มี เฉลี่ยคืน ไม่มี เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 5   (ปิดบริการ) - 2.85 ไม่มี 3.10
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 6   (ปิดบริการ) 2.99 2.90 3.20 3.10
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7   (ปิดบริการ) - 2.90 ไม่มี 3.10
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8   (ปิดบริการ) - 2.90 ไม่มี 3.10
  เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 9   (ปิดบริการ) - 2.90 ไม่มี 3.10
 
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 3   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.20
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 4   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.25
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5   (ปิดบริการ)    
    • (ชำระคืน 12 งวด) ไม่มี 3.00
    • (ชำระคืน 60 งวด) ไม่มี 3.25
    • (ชำระคืน 100 งวด) ไม่มี 3.50
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6   (ปิดบริการ) ไม่มี 3.20
  เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น   (ปิดบริการ) 3.87 ไม่มี
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 1  (ปิดบริการ) ไม่มี 3.95
  เงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก   (ปิดบริการ) 4.00 ไม่มี
  โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง   (ปิดบริการ) - 2.70


คำขอกู้เงิน (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. 1ชุด สหกรณ์เก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุด)

รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. 1ชุด สหกรณ์เก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุด)

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (จัดพิมพ์ 1 ชุด ส่งให้ ชสอ.) ชสอ. จะถ่ายเอกสารให้ท่าน 1 ชุด ภายหลัง

สัญญาค้ำประกันเงินกู้ (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. ทั้ง 2ชุดพร้อมแนบสำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันคนละ 1 ชุดโดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองและ ชสอ.จะส่งคืนสหกรณ์ภายหลัง 1 ชุด)


ตัวอย่าง : คำขอกู้เงิน

ตัวอย่าง : รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์

ตัวอย่าง : บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์

ตัวอย่าง : สัญญาค้ำประกันเงินกู้

แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์

แบบกรอกข้อมูลสรุปหนี้สินจากการกู้ยืม

 

หมายเหตุ

อัพเดทโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC สำหรับการใช้งาน

ท่านสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่นี่ -->

>> ดาวน์โหลด Font ภาษาไทย <<


หากมีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งภาษาไทยก่อน >>ดาวน์โหลดภาษาไทย


ฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM