TH | EN

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 

ระเบียบและข้อบังคับของ ชสอ.


           ระเบียบว่าด้วยหุ้น
           ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
           ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
           ระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
           ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
           ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
           ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
           ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

           ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
          ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส

           ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
           ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์

           ภารกิจหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
           ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
           ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
           ร่างข้อบังคับสหกรณ์
           พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
           ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ.......(เสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  (โดยขบวนการสหกรณ์)
           พระรากฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542
           ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืม เงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 1)

           ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2)
 

คำแนะนำในการเปิดใช้ไฟล์ *.zip
แฟ้มข้อมูล ที่มีส่วนขยาย เป็น *.zip เป็นแฟ้มข้อมูล ที่ถูกบีบอัดขนาดของแฟ้มข้อมูล ให้มีขนาดเล็กเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการ download ผ่านทางระบบเครือข่าย internet เมื่อท่านดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วหากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรมที่ใช้ในการขยายไฟล์ เช่นโปรแกรม winzip หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถขยาย zip ไฟล์ ได้ ท่านสามารถ download โปรแกรม winzip จาก FSCT และนำไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM