TH | EN

หน้าหลัก -> บริการห้องประชุม

เงื่อนไขการบริการ

1.อัตราค่าบำรุ่งห้องประชุมแบบเหมาจ่ายต่อวัน สำหรับช่วงเวลา 08.30-16.30
กรณีที่ ใช้บริการหลัง 16.30 น.
กรณีที่ใช้บริการหลัง 16.30 น. ทาง ชสอ.คิดค่าบำรุงเพิ่ม1000/ชั่วโมง

2.ในวันหยุดทำการหรือวันนักขัตฤกษ์ ทาง ชสอ. คิดค่าบำรุงเพิ่ม 2000บาท/วัน

3.อัตราค่าอาหารพร้อมอาหารว่างมีราคาตั้งแต่ 250 บาท/คน (จำนวน 50 คนขึ้นไป)

4.ค่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 บาท/เครื่อง/วัน
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM