TH | EN

 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจาก ชุมนุมสหกรณ์ด้านต่างๆ


1. ด้านการเงิน
(1) ลงทุนถือหุ้น สหกรณ์ได้รับผลตอบแทน เงินปันผลสิทธิพิเศษ หุ้น ชสอ. ใช้ประกันเงินกู้ ชสอ. ได้เต็มจำนวนของหุ้นที่นำมาเป็นประกัน
(2) รับฝากเงินและบริการตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม คุ้มค่าการลงทุน มั่นคง ปลอดภัย ไม่เสียภาษีสิทธิพิเศษ เงินฝากประจำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. ใช้เป็นประกันเงินกู้ ชสอ. ได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากประจำและหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่นำมาเป็นประกัน
(3) ให้เงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว มีเงินเฉลี่ยคืน
(4) สหกรณ์ได้รับสิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

2. ด้านบริหารจัดการ
(1) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจการและบริหารจัดการของสหกรณ์
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์สมาชิกสามารถประเมินตนเองผ่านทางเว็ปไซต์ของ ชสอ. (www.fsct.com)

3. ด้านวิชาการ
(1) สนับสนุนวิทยากร ให้การศึกษาฝึกอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง วิทยากรไม่เกิน 2 คน หรือปีละ 2 ครั้ง วิทยากร ครั้งละ 1 คน (นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ผ่านมาของ ชสอ. ถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ชสอ. ครั้งต่อไป)
        (1.1) สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนวิทยากร ต้องทำหนังสือถึง ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณาก่อนวันที่จะจัด 15 วัน
        (1.2) หนังสือคำขอรับการสนับสนุนให้ระบุหัวเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ศึกษาฝึกอบรม ทั้งนี้ ชสอ. จะพิจารณาจัดวิทยาการให้เหมาะสมกับหัวข้อที่กำหนด
(2) สนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็ก (ทุนดำเนินงาน ไม่เกิน 500 ล้านบาท) เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ปีละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่เกิน 1 คน ในปีบัญชีของ ชสอ.(1 เมษายน – 31 มีนาคม)
        (2.1) สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ต้องทำหนังสือถึง ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณาก่อนวันเข้ารับการอบรม สัมมนา 15 วัน
        (2.2) ชสอ.สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนส่ง จำกัด พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่าย 1,000.- บาท และสนับสนุนค่าที่พักตามกำหนดการ
(3) สนับสนุนค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
        (3.1) ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งเดียว 10 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000.- บาท
        (3.2) ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกอบรมในรอบปีเดียวกันในรอบปีเดียวกัน(รอบปีบัญชี ชสอ. วันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ปีถัดไป) สะสมครบ 20 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000.- บาท ยกเว้นกรณีได้รับสิทธิ์ตามข้อ 3.1 แล้ว
(4) สนับสนุนค่าลงทะเบียนโครงการจัดการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก ส่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการได้ ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 คน ชสอ. สนับสนุนค่าลงทะเบียน จำนวน 10,000.- บาทต่อคน

4. ด้านการบริการเครื่องเขียนแบบพิมพ์
(1) ได้รับสิทธิในการสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดพร้อมบริการจัดส่ง ยอดซื้อ 2,000.- บาทขึ้นไป
(2) สั่งซื้อพร้อมชำระเงินสดได้รับส่วนลด 5%
(3) สั่งซื้อพร้อมชำระเงินภายใน 30 วัน ได้รับส่วนลด 3%

5. ด้านกฎหมาย
(1) คลินิกสหกรณ์ บริการให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย โดยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
(2) บริการทนายความให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
(3) พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก

6. ด้านข้อมูลข่าวสาร
(1) บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย Internet (Website)
(2) บริการจดหมายข่าว ชสอ.
(3) บริการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ไปยังสหกรณ์สมาชิกและที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(4) บริการ Free E-mail ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7. ด้านขบวนการสหกรณ์
(1) เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งองคืการสหกรณ์ระหว่างประเทศที่ ชสอ.เป็นสมาชิก
(2) สิทธิของสหกรณ์ส่งผู้แทนและผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
(3) สิทธิในการส่งผู้แทนสหกรณ์สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ ชสอ. โดยมีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

8. ด้านสวัสดิการ
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมัครเป็นสมาชิก ชสอ. มีสิทธิพิเศษสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ครู ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข/โรงพยาบาล ราชการ และสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ และสามารถนำมาแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์ไ้ด้
(2) ชสอ.จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ดังต่อไปนี้
        (2.1) คณะกรรมการดำเนินการ
        (2.2) ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนั้น
        (2.3) ผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์

        โดยบุคลากรดังกล่าว หากเสียชีวิตในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ชสอ.ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ จำนวน 20,000.- บาท โดยให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่ ชสอ. กำหนด และทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องยื่นความประสงค์ขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย หากพ้นกำหนดดังกล่าว ชสอ. ขอสงวนสิทธิในการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่สหกรณ์สมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร >> สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ชสอ.

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM