TH | EN

 

คลีนิกสหกรณ์


               ปัจจุบันจุบันสหกรณ์สมาชิก ชสอ. มีปัญหาต้องการที่ปรึกษาด้านต่างๆ จำนวนมาก ชสอ. ในฐานะองค์การกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงควรมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำดังกล่าวแก่สหกรณ์สมาชิก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์และเป็นไปตามหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสหกรณ์

               ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีคลินิกสหกรณ์ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์สมาชิกที่ประสบปัญหาในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย และการให้บริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้ดำเนินงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถส่งเรื่องที่จะปรึกษาหรือมีประเด็นต่างๆ ได้โดยตรง
E-mail : yuttana@fsct.com, info@fsct.com
หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์  0 2496 1199 ต่อ 313 หรือ 314
 

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM