TH | EN

 

ประกาศ/คำสั่ง ชสอ.


ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์การ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานฝ่ายธุรกิจเสริม
 

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM