TH | EN

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์


 
 

        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะองค์กรกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีสหกรณ์สมาชิกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมของสมาชิกสหกรณ์ จึงมีการสนับสนุนส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมองค์ความรู้ในอาชีพเสริมที่น่าสนใจแก่สมาชิกเพื่อเพิ่มรายได้ สนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกที่ขาดแคลนเงินลงทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก เพื่อให้สมาชิกได้สร้างอาชีพเสริม และ ชสอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของ ชสอ. ต่อไป
 


******************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 313-317
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM