TH | EN

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 

ติดต่อเรา: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่างๆ ของ ชสอ.


  ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 0 2496 1199 ต่อ 203 หรือ 08 8506 6790
  นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ 0 2496 1199 ต่อ 120 หรือ 08 1829 7017
  นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ 0 2496 1199 ต่อ 331 หรือ 06 4539 9155
  นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน 0 2496 1199 ต่อ 211 หรือ 08 1986 2248
 สำนักผู้บริหาร : 0 2496 1199 ต่อ 204-206, 224, 225 หรือ 08 1986 2140, 08 1755 8445
 ฝ่ายเงินทุน : 0 2496 1199 ต่อ 108-111, 125-128 หรือ 08 1754 0377, 08 1754 7823, 08 6781 9829
 ฝ่ายสินเชื่อ : 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223, 226, 227 หรือ 08 1486 5575, 09 3139 7468
 ฝ่ายบริหารเงิน : 0 2496 1199 ต่อ 123, 217-221 หรือ 08 6363 1685, 09 1009 7116
 ฝ่ายธุรกิจเสริม : 0 2496 1199 ต่อ 105-107, 121, 122 หรือ 08 9202 2700, 08 1986 2140
 ฝ่ายสื่อสารองค์การ : 0 2496 1199 ต่อ 312, 318-321, 334 หรือ 08 6565 1039, 08 1819 3256
 ฝ่ายวางแผนและวิจัย : 0 2496 1199 ต่อ 303-307 หรือ 08 1834 2043
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ : 0 2496 1199 ต่อ 308-311, 333 หรือ 08 1929 2553
 ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ : 0 2496 1199 ต่อ 313-317 หรือ 08 1754 1322, 08 0556 4959
 ฝ่ายสำนักงาน : 0 2496 1199 ต่อ 114-118, 804-806 หรือ 08 6995 3965
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ : 0 2496 1199 ต่อ 328-330 หรือ 06 2646 2491
 ฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ : 0 2496 1199 ต่อ 327 หรือ 09 1423 6788

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM