TH | EN

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> แผนผังเว็บไซต์

หน้าหลัก

การสหกรณ์
   การสหกรณ์ไทย
   การสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
   พระบิดาสหกรณ์ไทย

เกี่ยวกับ FSCT
   ประวัติ FSCT
   วัตถุประสงค์
   วิสัยทัศน์
   แผนงาน
   โครงสร้างการบริหาร
   ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
   การสมัครเป็นสมาชิก
   สิทธิประโยชน์
   ที่ตั้ง
   วันหยุดประจำปี
   การบริหารความเสี่ยง
   การควบคุมภายใน

บริการของ FSCT
   บริการเงินกู้
   บริการเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
   บริการแบบพิมพ์และของที่ระลึก
   บริการสัมมนาและฝึกอบรม
   บริการห้องประชุม

สหกรณ์สมาชิก
ผลการดำเนินงาน
   ปีบัญชีปัจจุบัน
   ปีบัญชี

การส่งเสริมสหกรณ์
   การจัดตั้งสหกรณ์
        ขั้นตอนการจัดตั้ง (fsct_menu8.html)
        การจัดตั้ง สอ.เชิงคุณภาพ
    การพัฒนาสหกรณ์
        การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ สอ. (fsct_benchmark.php)
        การประกวดรายงานกิจการ
        การประกวด สอ.ดีเด่น / นัก สอ.ดีเด่น
    การสมัครเป็นสมาชิก ชสอ. (fsct_menu4.7.html)
    การสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก
        เงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (save.htm)
        ชมรม สอ.
    การพิทักษณ์สิทธิ์
        คลีนิกสหกรณ์ (fsctmanu10.html)
        บริการทนายขึ้นทะเบียน
        การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

แวดวงสหกรณ์
กระทู้ ถาม-ตอบ
กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ

         ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ (ทั้งหมด)
         ระเบียบและข้อบังคับ

เรื่องน่ารู้
องค์การสหกรณ์ในและต่างประเทศ

    ขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ
         www.ww.moac.go.th  | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         www.ww.cpd.go.th  | กรมส่งเสริมสหกรณ์
         www.ww.cad.go.th  | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
         www.ww.clt.or.th  | สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
         www.ww.cultthai.coop  | ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด
         www.ww.co-opthai.com  | ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
         www.ww.ccft.co.th  | ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
         www.ww.cai.ku.ac.th  | สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
         www.ww.succoop.com  | ชมขมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
    ขบวนการสหกรณ์ต่างประเทศ

Site Map


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM