TH | EN

 

วัตถุประสงค์


ชุมนุมสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อดังกล่าวดังต่อไปนี้
 
 1. ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
 2. แนะนำให้ช่วยเหลือในการจัดตั้ง การดำเนินกิจการ และการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
 3. ส่งเสริมการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สหกรณ์สมาชิก
 4. เป็นผู้แทนรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์สมาชิก
 5. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์อื่นๆ ขบวนการ สหกรณ์ในประเทศอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์
 6. เป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิชาชีพสหกรณ์ โดยการจัดการศึกษาอบรมกรรมการดำเนินการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์อื่น
 7. รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินยกให้ หรือการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ได้รับ
 8. รับเงินฝากจากสหกรณ์สมาชิกและจัดหาทุนโดยวิธีอื่น
 9. เป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจการเงินของขบวนการสหกรณ์
 10. บริการ หรือจำหน่ายสิ่งจำเป็น หรือสิ่งเกื้อกูลแก่การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
 11. จัดให้มีบริการคุ้มครองเงินออมและเงินกู้ของสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก
 12. ตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินงาน ของสหกรณ์สมาชิกตามที่สหกรณ์สมาชิกร้องขอซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 13. ซื้อหุ้นของสถาบัน ซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 14. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
 15. ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์อื่น
 16. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 17. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 18. บริจาคหรือให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์
 19. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
 20. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
 21. ให้มีเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อบริการแก่สหกรณ์สมาชิก
 22. กระทำการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
 23. ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สหกรณ์สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือของสหกรณ์
 24. สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
 25. ฝาก หรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 26. ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
 27. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ
 28. ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
 29. ดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์
 30. กระทำการตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM