TH | EN

 

ประวัติ ชสอ.


 

        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เมื่อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือสนับสนุนจากกรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ ได้จัดการประชุมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ณ หอประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับชาติโดยเฉพาะ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 81 สหกรณ์ ได้มีมติในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ให้ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เป็นประธานคณะผู้ก่อตั้ง

        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515 และเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516

        สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ (เป็นสำนักงานชั่วคราว) อาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งบุคลากรของงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนายทะเบียน บริสุทธิ์ พนักงานสหกรณ์โท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ นายนภดล สุจริตจันทร์ พนักงานสหกรณ์โท ทำหน้าที่รองผู้จัดการ และนางสาวลัดดา อยู่สถาพร พนักงานสหกรณ์จัตวา ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่

        วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2530 ชสอ. ได้ย้ายสำนักงานแห่งที่สอง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารชุดของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด หลังสถานีรถไฟสามเสน ถนนเทอดดำริ กรุงเทพมหานคร ชั้น 6

        วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ชสอ. ได้ย้ายสำนักงานแห่งที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 701/29-31 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

        และในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารสำนักงาน ชสอ. แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้เริ่มย้ายมาทำการ ณ สำนักงานแห่งใหม่นี้จนถึงปัจจุบัน


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM