TH | EN

พิธีเปิดโครงการสัมมนา "แผนการลงทุนและแนวทางการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง ณ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "แผนการลงทุนและแนวทางการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ล่วงลือ และนายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ ณ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
        จากนั้นเป็นการรับฟังการบรรยายเรื่อง "แผนการลงทุนและแนวทางการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์" โดย นายวินัย นิยโมสถ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน ชสอ. 
ต่อมาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเขตพื้นที่ฯ และระเบียบเขตพื้นที่ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ โดยมี พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกและชมรมสหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2566 
        โครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการลงทุนและทิศทางแนวทางการลงทุนในปี 2567 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน จาก 40 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM