TH | EN

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานสหกรณ์” ในโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ รวมทั้งข้อหารือที่สำคัญในการบริหารสหกรณ์” ณ ห้องประชุมชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานสหกรณ์” ในโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ รวมทั้งข้อหารือที่สำคัญในการบริหารสหกรณ์” พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 200,000 บาท
 
        โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ รวมทั้งข้อหารือที่สำคัญในการบริหารสหกรณ์ จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ ของนายทะเบียน เพื่อใช้ในการบริหารสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วม 132 คน 45 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM