TH | EN

พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “แนวทางการติดตามหนี้และการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน”
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “แนวทางการติดตามหนี้และการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน วิทยากรโดย พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. บรรยายให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการติดตามหนี้และการช่วยเหลือผู้ค้าประกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 425 คน 189 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM