TH | EN

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการ" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ
        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการ" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ นายสงบ จินะแปง นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต พันจ่าเอกณฐกร แก้วดี นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการจำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมี นายสมาน เผือกอ่อน เหรัญญิกเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ
วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย
นางผ่องภัณณ์ บุญบันดาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางประภาพรรณ น้อยทะนะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทนา บัวคลื่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นายพงศ์สิทธิ์ ศิริสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
นายวิษณุ วีระสาระธรรม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา สุขเกษม  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
 
        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีสหกรณ์การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง เทคนิค วิธีการตรวจสอบกิจการ และขั้นตอนวิธีการตรวจสอบกิจการ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการและสามารถเขียนรายงานผลการตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับสหกรณ์สูงสุด และต่อมวลสมาชิกได้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 102 คน 45 สหกรณ์ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM