TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด
        วันที่ 17 กันยายน 2566 นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด โดยมี นายลือชัย บุญมาก ประธานกรรมการและคณะกรรมการสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร กรุงเทพมหานคร
         สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 ปัจจุบันมีทุนการดำเนินงานรวม 90,686,748 บาท กำไรสุทธิ 3,077,117 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผล 3% เงินเฉลี่ยคืน 6% บริหารงานด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้า เติบโตไปพร้อมกับความเป็นอยู่ของสมาชิกที่ดีขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว ผลประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกและครอบครัวกินดีอยู่ดีมีความสุข
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM