TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
     วันที่ 13 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
       สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ความคืบหน้าการดำเนินการตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2566 จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และร่วมกันพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อสรุปจากการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณาต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM