TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (NACUFOK) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
        วันที่ 11 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (NACUFOK) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของ ชสอ. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งส่งเสริมงานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM