TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
        วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด นำคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารการเงิน การลงทุน และการจัดการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 601
วันที่เขียนข่าว : 22 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM