TH | EN

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
        วันที่ 30 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ กล่าวรายงาน การประชุมใหญ่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาอนุมัติแผนงานงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบการเงินปี 2566 รวมทั้งเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนคณะกรรมการที่ครบวาระ มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกและผู้สังเกตุการณ์ในเขตภาคกลางทั้ง 8 จังหวัดเข้าร่วม 80 คน 50 สหกรณ์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 30 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM