TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
       ขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัคร ได้ที่ทำสำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 9 ชั้นโพเดียม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แขวงจตุจักร กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2544 2046, 2047, 2048
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM