TH | EN

พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetings “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบผลสำเร็จ”
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetings “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบผลสำเร็จ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วมของบุคลากรสหกรณ์ และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ไปบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 201 คน 94 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM