TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
106899106899106899106899106899106899
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5795785257957852579578525795785257957852579578525795785257957852

ขอเชิญชวนบุคลากรสหกรณ์และสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์"
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์" เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งบุคลากรของ ชสอ. ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ศึกษาและเข้าใจหลักพุทธศาสนา สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2564 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโปรดแจ้ง ในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสาร ไปยังฝ่ายสื่อสารองค์การ ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
       โดยผู้สนใจสามารถแจ้งรายละเอียดายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเช้าร่วมโครงการฯ หากมีผู้แจ้งความจำนงครบจำนวน 100 คน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM