TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ หรือ ทางเว็บไซต์สหกรณ์ https://www.rmutscc.com)
       ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ชั้น 3 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4085-7, 09 1512 4343
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM