TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - 2564 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - 2564  ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย นายสมยศ  เสาวคนธ์ และนายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ โดยมีฝ่ายจัดการของ ชสอ. เข้าร่วมด้วย
           ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2564 และสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ พนักงาน คณะกรรมการสหกรณ์ อันนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  เพื่อมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน โดยในช่วงเช้าเชิญ อาจารย์วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ บรรยายเรื่อง “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรรู้” และวิทยากร อาจารย์สมชาย  หนองฮี  บรรยาย หัวข้อ “สนุกกับงาน  บริการเป็นเลิศ” และงานเลี้ยงสังสรรค์ ” และมีพิธีมอบรางวัลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2565 มอบของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565 โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ NICE  สวนนงนุช  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 31 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM