TH | EN

ประกาศ สอ. รพช. จก. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำแหน่ง
[เอกสารแนบ]
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและเงินกู้ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด อาคาร 2 ชั้น 6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2243 0509-10, 0 2637 3690-6
วันที่เขียนข่าว : 27 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM