บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เปิดให้สหกรณ์สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของท่านว่า ต้องการให้ ชสอ.จัดฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ในเรื่องใดบ้าง โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ไปยัง E-mail: info@fsct.com
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมสัมมนา
  - การวางแผนการดำเนินงานสหกรณ์ - การวิเคราะห์ปรัชญาสหกรณ์
  - การจัดองค์กรสหกรณ์ - การสื่อสารคุณภาพ
  - การควบคุมภายใน - กฎหมาย ข้อบังคับ
  - การบริหารการเงิน - บุคลิกภาพของผู้บริหารสหกรณ์
  - การบริหารสินเชื่อ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - การนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
  - การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร - กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ - ความหมายและความสำคัญของการจัดการสหกรณ์
  - ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ - หลักการดำเนินงานของสหกรณ์
  - การสื่อสารและมารยาท - การจัดประชุม
  - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน - การประเมินผลงาน
  - งานในหน้าที่ตาม Job Description - การฝึกอบรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  - การปฏิบัติงานตาม Work Flow Chart - วิวัฒนาการสหกรณ์ในประเทศไทย
  - การประชาสัมพันธ์ - การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย

 

 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com