บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากรรมการ ผู้นำและบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติในการบริหารและจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการฝึกอบรมให้แก่กรรมการและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ
3. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาอบรม และการประชุมสัมมนาทางสหกรณ์ที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น
4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาฝึกอบรม ตลอดจนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไปี้
5. เพื่อผลิตหรือจัดให้มีคู่มือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดห้องสมุด
6. เพื่อสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและวิทยากร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การศึกษาฝึกอบรม
7. เพื่อร่วมมือและประสานงานทางวิชาการและศึกษาฝึกอบรมกับสถาบันศึกษาอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8. เพื่อติดตามและประมวลผลการฝึกอบรมและสัมมนาที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัย

 

 วิธีการสำรองที่นั่งสัมมนา/อบรม  วิธีชำระเงิน

1.สำรองที่นั่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ.
เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

2.สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

3.สำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@fsct.com

4.สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์/แฟกซ์
เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2496-1199 ต่อ 308-311
โทรสาร : 0-2496-1177 และ 0-2496-1188

 

โอนเงินผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง 193-1-13914-8
*เมื่อท่านส่งเงินชำระแล้ว กรุณาแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนาการโอนเงิน มายังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ด้วย

 

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com