บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   

 ข้อเสนอแนะ ในการเข้าร่วมสัมมนา/อบรม

1. ควรจะแจ้งความจำนงพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา/อบรม
2. ถ้าหากมีความจำเป็นและไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนมาล่างหน้าได้ ให้ส่งใบแจ้งความจำนงมาล่วงหน้า ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือแจ้งความจำนงทางโทรศัพท์
  ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อ 1
  ทาง ชสอ.อาจจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ท่านได้ทันที เช่น การจัดหาห้องพัก ในกรณีจัดสัมมนาต่างจังหวัด อาจจะ  ต้องไปพักที่โรงแรมอื่น และเอกสารประกอบการสัมมนา/ฝึกอบรมอาจไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์เท่าที่ควร

 

 วิธีการสำรองที่นั่งสัมมนา/อบรม  วิธีชำระเงิน

1.สำรองที่นั่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ชสอ.
เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

2.สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

3.สำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@fsct.com

4.สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์/แฟกซ์
เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2496-1199 ต่อ 308-311
โทรสาร : 0-2496-1177 และ 0-2496-1188

 

โอนเงินผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง 193-1-13914-8
*เมื่อท่านส่งเงินชำระแล้ว กรุณาแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนาการโอนเงิน มายังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ด้วย

 

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com