บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   

 

VDO เผยแพร่ หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์"
โดย คุณทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์”
วันที่ 11 ธันวาคม 2562

 

VDO เผยแพร่ หัวข้อ "บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ"
โดย นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์”
วันที่ 11 ธันวาคม 2562


 

ตารางการเผยแพร่ VDO
หลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์"

ที่ หัวข้อ วิทยากร เผยเพร่เดือน
1 ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ คุณทิพวรรณ เลิศหิรัณย์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มิถุนายน 2563
2 บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
กรกฎาคม 2563
3 กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ นายคัมภีร์ นับแสง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สิงหาคม 2563
4 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ดร.ขนิฏฏา กาญจนรังษีนนท์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
กันยายน 2563

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com