บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   

 หลักเกณฑ์การสนับสนุนวิทยากรให้การศึกษาฝึกอบรม

เพื่อให้การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนวิทยากร ให้การศึกษาฝึกอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นธรรมแก่สมาชิกทั้งหลาย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. สหกรณ์สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนวิทยากร ต้องทำหนังสือคำขอรับการสนับสนุนวิทยากรถึงประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณาก่อนวันที่กำหนดจัดการอบรม 15 วัน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถทำหนังสือถึงประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาได้ตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ ชสอ.
2. ในหนังสือคำขอรับการสนับสนุนวิทยากรให้กำหนดหัวข้อเรื่อง วัน เวลา และสถานที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดวิทยากรให้เหมาะสมกับหัวข้อ ที่กำหนด
3. สหกรณ์สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนวิทยากรได้ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง วิทยากร ไม่เกิน 2 คน หรือปีละ 2 ครั้ง วิทยากร ครั้งละ 1 คน (นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ผ่านมาของ ชสอ.ถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ชสอ.ครั้งถัดไป)์
4. ชสอ.จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะเหมาจ่ายตามระเบียบ ชสอ. ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากร
5. ชสอ. จะให้การสนับสนุนวิทยากรที่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ของ ชสอ. หรือบุคคลอื่นที่ ชสอ.เห็นสมควร
6. กรณีที่สหกรณ์สมาชิกจัดประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนวิทยากร
7. กรณีสหกรณ์ขอรับการสนับสนุนวิทยากรเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ชสอ.ยินดีประสานงานกับวิทยากรให้กับสหกรณ์สมาชิกตามต้องการ ทั้งนี้ สหกรณ์สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้วิทยากรทั้งหมด
ดาวน์โหลด >> หลักเกณฑ์การสนับสนุนวิทยากรให้การศึกษาฝึกอบรม หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา

1.  ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งเดียวกัน 10 คน แถมฟรี!!! ค่าลงทะเบียน 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
2. ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมในรอบปีเดียวกัน (รอบปีบัญชี ชสอ.วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ปีถัดไป) สะสมครบ 20 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ยกเว้นกรณีที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1 แล้ว หลักเกณฑ์การสนับสนุนการอบรมสัมมนาแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กในด้านวิชาการ โดยให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม สัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
2. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงาน ไม่เกิน 500 ล้านบาท 
3. สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน การเข้ารับการอบรม และสัมมนาต้องทำ หนังสือถึงประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อ พิจารณาก่อนวันเข้ารับการอบรม สัมมนา 15 วัน 
4. ในปีบัญชีของ ชสอ. (1 เมษายน – 31 มีนาคม) สหกรณ์สามารถส่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ เข้าอบรม สัมมนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  4.1 สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท สามารถส่งบุคลากรเข้า อบรม สัมมนาหลักสูตรละไม่เกิน 2 คน ทั้งปีรวมไม่เกิน 4 คน
  4.2 สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา หลักสูตรละไม่เกิน 2 คน ทั้งปีรวม ไม่เกิน 2 คน 
5. ชสอ. สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนส่ง จำกัด พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่าย 1,000 บาท และสนับสนุนค่าที่พักตามกำหนดการ
6. สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่มีรถปรับอากาศ ชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนส่ง จำกัด ให้จ่าย ค่าพาหนะเหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 1.50 บาท กับอีก 1,000 บาท
7. ชสอ.จะสนับสนุนการอบรม สัมมนา เฉพาะหลักสูตร ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง ความรู้ทางวิชาการ ชสอ. เป็นผู้ดำเนินการจัดเท่านั้น
8. นอกเหนือจากข้อ 1 – 7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้พิจารณา
   
หมายเหตุ : คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเพิ่มเติมดังนี้ 
         - ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 และกรณีที่ผู้เข้ารับ การอบรมเข้าอบรมไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ชสอ. ของดให้การสนับสนุนจ่ายค่าพาหนะ ค่าที่พัก (300 กม. ขึ้นไป) ค่าลงทะเบียนอบรม และการรับวุฒิบัตร 
ดาวน์โหลด >> หลักเกณฑ์การสนับสนุนการอบรม สัมมนาแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com