ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออลนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567
[เอกสารแนบ]
      ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมออลนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567  พื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานและในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างผู้ข้ารับกรอบรมกับวิทยากร เพื่อนำไปเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
 
      จึงขอเชิญชวนบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถแจ้งความจำนงในใบตอบรับตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ไปยังโทรสารหมายเลข 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศน์สัมพันธ์ ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 334 และ 318
 
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM