พิธีแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ชสอ. ส่งเสริมการออม
ตั้งเป้าระดมเงินออม 100,000 ล้านบาท
 
    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว
    พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า การจัดงานวันออมแห่งชาติในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ ได้เป็นอย่างดีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชน โดย ชสอ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – ปั่น วันออมแห่งชาติและมอบเข็มที่ระลึก ในวันที่ 30 ตุลาคม ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “100 ปี สหกรณ์ไทย ส่งเสริมคนไทย ใส่ใจการออม” 31 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้มองเห็นและเข้าใจในความสำคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม คาดว่าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท สำหรับ ชสอ. ได้เพิ่มช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ โดยการเปิดจำหน่ายเงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.90-3.20% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน–15 พฤศจิกายน 2559 โดย ณ วันที่ 11 ตุลาคม มียอดเงินฝาก 1,086.40 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจะมีสหกรณ์มาร่วมออมเงินกว่า 10,000 ล้านบาท
    นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-ปั่น วันออมแห่งชาติ ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี และชมรมคนจักรยานอาสาปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานในพิธี โดยจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ระยะทางเดิน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร  สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และระยะทางปั่น ประมาณ 26 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี และเข็มที่ระลึกวันออมแห่งชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออมและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงพิธีมอบธงให้แก่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันออมแห่งชาติในปี 2560 โดยมีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละภูมิภาค สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และชมรมคนจักรยานอาสาปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน
 
 
** ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9 วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ยกเลิกการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 -31ตุลาคม 2559 ได้แก่ กิจกรรมเดิน – ปั่น วันออมแห่งชาติและมอบเข็มที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “100 ปี สหกรณ์ไทย ส่งเสริมคนไทย ใส่ใจการออม” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี **
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM