คัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้งานจริงบนโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
[เอกสารแนบ]
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  (ชสอ.)  ดำเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบลงทุนจำนวน 436 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญและใช้งบลงทุนเป็นจำนวนมาก ปีบัญชี 2558 ชสอ. ได้จ้างบริษัทเมโทร ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทได้แจ้งส่งมอบงานช่วงที่ 1 งวดที่ 6 จำนวน 9 ระบบงานแล้ว

      ชสอ. ได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก จำเป็นต้องมีสหกรณ์ใช้งานจริงโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับขบวนการสหกรณ์   จึงขอเชิญสหกรณ์เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ใช้งานจริงโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 สหกรณ์ ชสอ. มอบสิทธิ์ประโยชน์ให้กับสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ชสอ. กำหนด  โดยขอให้แบบตอบรับมายัง ชสอ.  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทางโทรสาร 02-496-1177 หรือทางอีเมล์ info@fsct.com รายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02 496-1199 ต่อ 327- 330
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM