ชสอ. จัดอบรม "การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์"

         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์" โดยมี นายสถิตชัย วรานนท์วนิช กรรมการดำเนินการ กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารสหกรณ์  ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 84 คน จาก 48 สหกรณ์
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ในฐานะที่ ชสอ. เป็นองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีสหกรณ์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้พัฒนาเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคง (Prudential Standard) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ้างอิงเทียบเคียงสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  การฝึกอบรมในครั้งนี้ ชสอ. มีความคาดหวังว่านอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติการประเมิน ซึ่งสามารถนำไปไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ รวมทั้ง ชสอ. คาดหวังว่าจะได้คำแนะนำในการปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามหลักการของธุรกิจการเงินที่ดีควบคู่ไปกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งจะทำให้มีแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์การที่สามารถพึ่งพาและกำกับดูแลตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมีเสถียรภาพต่อไป
         นายสถิตชัย วรานนท์วนิชกล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” ทั้งนี้ ชสอ. ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วย 1. นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 2. นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง อดีตคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิงของ ชสอ. ปี 2549 และข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. นายเศรษฐศักดิ์ ศรีสุไชย อดีตคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิง ปี 2549 และ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 4. นางอารี  ฉายโซ้น ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์  5. นางผาณิต บูรณ์โภคา อดีตผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะทำงานได้ทำการประชุม จนได้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำมาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฝึกอบรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
 
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM