รัฐยังไม่ฟันธงว่าจะย้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ไปสังกัด ก.คลัง ขึ้นกับว่าจะปฏิรูประบบให้เข้มแข็งได้อย่างไร?

       นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษา รมช.ก.เกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา"การสหกรณ์ไทยในศตวรรษใหม่" จัดโดยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ตอนหนึ่งว่า" รัฐยังไม่ได้สรุปว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องย้ายไปสังกัดก.คลัง แต่อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาว่าจะมีแนวทางและวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในการปรับปรุงพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนได้อย่างไรในกรอบเวลา5ปี รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ "
 
        นอกจากนี้แล้วท่านได้ให้ข้อคิดว่าขณะที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อน นโยบายเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ "ยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0"ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและธุรกิจเอกชนกำลังปรับตัวสนับสนุนสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ขณะที่ภาคสหกรณ์ยังย่ำอยู่กับระดับ1.0-2.0 จะก้าวกระ โดดให้ทันเเข้าระดับ4.0ได้อย่างไร ภาคสหกรณ์ต้องเร่งดำเนินการ
1) พัฒนาคน สมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ เพิ่มพูนความรู้ต่อเนื่อง สร้างนักจัดการที่ดีมีศักยภาพ
2) พัฒนาระบบบริหาร ให้มีธรรมาภิบาล ความสามารถทางการแข่งขัน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแนวสหกรณ์ประชารัฐ มีการวางแผนที่ดี
3) พัฒนาธุรกิจ สร้างศูนย์สหกรณ์ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์และกับองค์กรอื่น
4) ระบบสนับสนุนตามแนวทางประชารัฐ ปรับปรุงข้อกำหนดกฏหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันขององค์กร สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของระบบสหกรณ์ สร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสมาชิก
5) พัฒนาศักยภาพชุมนุมสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจช่วยสหกรณ์ขั้นปฐมได้จริง. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
 
         เริ่มช่วงบ่ายท่าน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แสดงความเห็นว่าไม่ได้ติดใจว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะสังกัดก.เกษตรและสหกรณ์ หรือย้ายไปสังกัด ก.คลัง แต่เห็นว่าหน่วยงานที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพเพียงแห่งเดียวเท่านั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสับสน และหากให้สหกรณ์ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างระบบกำกับดูแลควบคุมกันเองได้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
 
 
( สรุปโดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน : 26 สิงหาคม 2559 )
วันที่เขียนข่าว : 26 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM