สัมมนาเพื่อรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 59 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาเพื่อรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการด้านการเงินสหกรณ์ ได้แก่ การสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการเงินให้มีความมั่นคงสำหรับสหกรณ์และสมาชิก การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ การคุ้มครองเงินฝาก การสร้างเครือข่ายทางการเงินระหว่างสหกรณ์ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้สามารถดูแลรักษาเงินของสหกรณ์และมวลสมาชิกให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อมโยงสู่ระบบการเงินระดับประเทศ ตลอดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการโอนการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อเสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นร่วมกันว่า ในโอกาส 100 ปีสหกรณ์ไทยนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบสหกรณ์ไทยให้ดีขึ้น ขบวนการสหกรณ์ก็พร้อมจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ขอให้ขบวนการสหกรณ์มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยขอเพิ่มเวลาอีก 120 วัน ในการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ เพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความรอบคอบรอบด้าน ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 29 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM