ชสอ.ประชุมร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯผู้แทนสหกรณ์ทุกภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือการโอนย้ายภารกิจการกำกับดูแสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปสังกัดกระทรวงการคลัง

       ชสอ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ (นักวิชาการ/นักกฎหมาย) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ทั้ง 8 ชมรม เพื่อพิจารณาเรื่อง “การโอนย้ายภารกิจการกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาสังกัดกระทรวงการคลัง” เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง 701 สำนักงาน ชสอ.

โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันคือการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาร่างกฎหมายเพื่อการปฎิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ผู้แทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ทั้ง 8 ชมรม ชมรมละ 1 คน และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
วันที่เขียนข่าว : 08 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM