ชสอ. พบคลังหารือเรื่อง คปง.

         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการดำเนินการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. นำคณะ เข้าพบ คุณสภัทร์พร ธรรมมาภรณ์พิลาศ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน และ ม.ล.พงษ์ระพีพร อาภากร ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อหารือเรื่องการ โอนย้ายภารกิจการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์มาสังกัดกระทรวงการคลังภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ ชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการทางการเงิน (คปง.)" โดยทำหน้าที่ในการกำกับส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ"ร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการทางการเงิน พ.ศ....." คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 15 สิงหาคม โดยคาดว่าจะพร้อมเสนอร่าง พรบ. เข้า ครม. ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ เพื่อออกเป็นกฎหมาย        
 
      ข้อสรุปการหารือเบื้องต้นเห็นพ้องกันว่า คปง. จะทำงานร่วมกับ ชสอ. ในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการกำกับส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ มั่นคง และยังยืน และจะไม่ลดทอนสิทธิประโยชน์ใดที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว จะจัดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์สมาชิกด้วย อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหาร ชสอ. ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นพิเศษและจะทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างเต็มที่ต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 03 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM