ขอหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2558
      ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะรวบรวมข้อมูลรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสำหรับจัดทำสถิติข้อมูลที่สำคัญเผยแพร่ในเว็บไซต์ ชสอ. www.fsct.com อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมรัพย์ จึงขอความอนุเคราะห์สหกรณ์สมาชิก โปรดส่งรายงานกิจการประจำปี 2558 มายัง ชสอ. ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 303 - 307
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM