การส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อรับการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นในระดับภาค ประจำปี 2559
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ประสานความร่วมมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ทั้ง 8 ชมรม กำหนดจัดโครงการคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559” เพื่อให้ บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหาร จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่อไป
 
     ดังนั้น ชสอ. และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ทั้ง 8 ชมรม จึงขอเชิญสหกรณ์ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM