คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแนะนำคณะกรรมการ ชสอ. ชุดใหม่

        เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแนะนำคณะกรรมการ ชสอ. ชุดใหม่ และรับฟังแนวนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้สมาชิกของสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระหนี้สิน ส่งเสริมการออมเพิ่มขึ้น โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM