ชสอ. สัมมนาทำความเข้าใจ “นโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ปี 2559”

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา"การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ประจำปี 2559" โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 คน  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
       
       พลโท ดร.วีระ กล่าวว่า  การบริหารงานองค์กรในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา และรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กร เพื่อให้สามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในเชิงบวก และเชิงลบได้ ขณะเดียวกัน ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อไปสู่ทิศทางที่คาดหวังไว้ในอนาคตได้อย่างราบรื่น ถึงแม้ว่า ชสอ. จะมีจุดแข็งที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากรัฐบาลทั้งในเชิงนโยบาย และปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนจากสหกรณ์สมาชิก จำนวนกว่า 1,073 สหกรณ์ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจในความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต ในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ ชสอ.ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ และการที่ ชสอ. ได้ริเริ่มจัดทำแผนพัฒนามาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงทำให้ ชสอ. มีทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน และทำงานตามแผนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง แม้คณะกรรมการดำเนินการ จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกตั้งทุกปีก็ตาม  การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดี ที่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการทำงานของ ชสอ. ได้มารับรู้ และทำความเข้าใจต่อนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการประจำปี 2559 ร่วมกัน ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเกิดความราบรื่นและต่อเนื่องต่อไป 
วันที่เขียนข่าว : 27 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM