ประธานกรรมการ ชสอ. และ ACCU เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ACCU ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

          สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 84 ของ ACCU ขึ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Taw Win Garden ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และในฐานะประธานกรรมการ ACCU เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ACCU ครั้งนี้ด้วย ซึ่งก่อนวันจัดประชุมได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภายในประเทศ
          
          สำหรับระเบียบวาระการประชุม ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน การรายงานผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และ CEO ของ ACCU   การเตรียมงานจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Asian Credit Union Forum) ปี 2016 และประชุมใหญ่ ACCU ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การอนุมัติแผนงานและงบประมาณปี 2016/2017 ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณปัจจุบันของฝ่ายจัดการ ACCU และการพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 18 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM