ชสอ. จัดสัมมนา กระชับสัมพันธ์สมาชิกภาคใต้

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.”และมอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาชมรมละ 200,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการดำเนินงานและประธานคณะเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ชสอ. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้และภาคตะวันตก
          ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบภารกิจแนวทางการบริหารงานและนโยบายของ ชสอ. ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มุ่งพัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์และพัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ชสอ. เปิดเวทีสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ นำเสนอภารกิจความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานที่ผ่าน ๆ ในด้านต่าง ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ช่วยกันตอบทุกประเด็นข้อสงสัย
         นอกจากนี้ ชสอ. ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นายวิเชียร ชุบไธสง วิทยากรจากสภาทนายความและคณะกรรมาธิการวิสามัญต่าง พรบ.การทวงถามหนี้ มาเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภาคปฏิบัติ”ร่วมกับ นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ และนายณฐกร  แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. พร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำ รับชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของภาคใต้ และร่วมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง
วันที่เขียนข่าว : 29 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM