Update!! รายละเอียดการเดินทางไปสัมมนาพร้อมทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2559
         เนื่องด้วย ชสอ.กำหนดจัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. ประจำปี ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์  2559  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อ
        ทั้งนี้ทาง ชสอ. ขอแจ้งรายละเอียดการเดินทางไปสัมมนาพร้อมทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. กำหนดการเดินทาง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาแยกตามบัสและเที่ยวบิน [รายละเอียดเพิ่มเติม
3. เวลานัดหมายและการเตรียมตัวเดินทางในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
**ผูัเดินทางทุกท่านโปรดนำพาสปอร์ต(เล่มปัจจุบัน) ของผู้เดินทางไปในวันเดินทางด้วย
 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM