สมนาคุณสหกรณ์สมาชิกตอบแบบสอบถาม
[เอกสารแนบ]
          ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ขอความร่วมมือจากสหกรณ์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม/สัมมนา (Training need)เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ และการให้บริการด้านฝึกอบรม/สัมมนา และนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบในการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรในการวางแผนกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนาให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานของสหกรณ์สมาชิกได้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว
           เพื่อแทนคำขอบคุณ ชสอ. ขอมอบของสมนาคุณเป็นเสื้อนาโน จำนวน 10 รางวัล สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม โดย ชสอ. ได้จับสลากผู้โชคดีในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร คณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีรายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา ฝ่ายวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์  0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311
วันที่เขียนข่าว : 21 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM