ชสอ. จัดอบรม “คณะกรรมการอำนวยการ” เพิ่มพูนศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์

           ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้การบรรยายในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 145 คน จาก 47 สหกรณ์
       ดร. เฉลิมพลกล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อให้บริหารงานสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้สำหรับคณะกรรมการอำนวยการ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการอำนวยการ จึงอยู่ในบทบาทของผู้ทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการ และมีหน้าที่ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการบัญชีและการทะเบียน ด้านเอกสารและทรัพย์สิน ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านงบการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นต้น ซึ่ง ชสอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”ขึ้น โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
วันที่เขียนข่าว : 18 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM